O nas

Centrum Zaopatrzenia Energetyki PAS to firma od 1998 roku zapewniaj�ca rozwi�zania zar�wno dla przemys�u energetycznego, jak i dla indywidualnych klient�w. W tym czasie zdobyli�my zaufanie du�ych zak�ad�w oraz prywatnych nabywc�w na terenie ca�ego kraju, a tak�e poza jego granicami. Si�� naszej firmy s� wykwalifikowani pracownicy, kt�rych wiedza i do�wiadczenie wychodz� naprzeciw oczekiwaniom wymagaj�cych odbiorc�w. Czynnie zaanga�owany w codzienne �ycie oraz rozw�j sp�ki Zarz�d stanowi gwarancj� us�ug na wysokim poziomie.
Centrum Zaopatrzenia Energetyki PAS produkuje i oferuje:
  • konstrukcje energetyczne: nowoczesne rozwiďż˝zania do budowy sďż˝upowych i kontenerowych stacji transformatorowych, linie ďż˝redniego oraz niskiego napiďż˝cia (SN i nn),
  • kompleksowe dostawy materiaďż˝ów niezbďż˝dnych do budowy sieci: od GPZ (gďż˝ówny punkt zasilajďż˝cy) do WLZ (wewnďż˝trzna linia zasilajďż˝ca),
  • usďż˝ugi: cynkowanie ogniowe, wypalanie plazmowe, malowanie proszkowe, wiercenie, perforowanie i giďż˝cie blach,
  • pojemniki przeznaczone do zbiórki i segregacji odpadów,
  • okucia i ��czniki ogrodowe przeznaczone do mocowania elementów konstrukcyjnych w róďż˝norodnym podďż˝oďż˝u,
  • konstrukcje stalowe na indywidualne zamówienie odbiorcy,
  • obudowy metalowe i aluminiowe zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta.

Firma jest beneficjentem programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Dzia�anie POIR.03.04.00. Dotacje na kapita� obrotowy.
Zadanie w postaci utrzymania prowadzenia dziaďż˝alnoďż˝ci w zwiďż˝zku z COVID-19, warto�� wsparcia 99 183,93.